T.C.
MERİÇ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİK TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Birlik Tüzel Kişiliğine ve Üyelerine İlişkin Genel Hükümler

BİRLİĞİN ADI:

MADDE 1-

Birliğin adı Meriç Belediyeler Birliği’dir.
Birliğin Kısa adı MBB’dir.

BİRLİĞİN MERKEZİ :

MADDE  2- Birliğin Merkezi EDİRNE’ dir.

HUKUKİ DAYANAK :

MADDE 3 – Bu Tüzük 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5. Maddesine göre hazırlanmıştır.

BİRLİĞİN ÇALIŞMA ALANI VE SÜRESİ:

MADDE 4- Birliğin çalışma alanı, EDİRNE İli sınırları içerisinde Birliğe üye   Belediyelerin sınırları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.

BİRLİĞİN ÜYELERİ:

MADDE 5- Uzunköprü, Havsa, İpsala, Lalapaşa, Çöpköy, Kurtbey, Esetçe, Hacı, Kocahıdır, Sultan, Yenikarpuzlu, Mecidiye, Beyendik, Yenimuhacir, Küplü, Subaşı Belediyeleri Birliğin üyeleridir.

BİRLİĞİN AMACI VE ÜYELERCE BİRLİĞE DEVREDİLEN GÖREV VE HİZMETLER :

MADDE 6- Birliğin amacı ; üye Belediyeler arasında, belediye hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yerine getirilebilmesi için,  işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, komşu ülkelerin belediyeleri ve belediye birlikleri ile sınır ötesi işbirliğini geliştirmek ve gerçekleştirmektir.Birlik yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur.

a.Faaliyet alanı içinde kentlerin ve beldelerin tanıtımı ve turizmin geliştirilmesi için çalışır,
b. Üyeleri arasında bilgi ve deneyim alış verişini sağlar, eğitim seminerleri, konferanslar, sempozyumlar düzenler,
c. Faaliyet alanı içinde, üyelerin ortak sorunu olan ve ortaklaşa çözüm gerektiren, eğitim, ulaşım, sağlık ve sosyal yardım, afet ve acil durumlarda yardımlaşma konularında üyeleri arasında koordinasyonu sağlar, ortak projeler geliştirir ve uygular,
d. Faaliyet alanlarında, benzer amaçlar için çalışan diğer ülkelerin ve özellikle sınır ötesi komşu ülkelerin kentleri, belediyeleri ve belediye – kent birlikleri ile ortak çalışmalar yapar, ortak projeler uygular, uluslar arası toplantı ve kültürel etkinlikler düzenler.
e. Faaliyet alanı içinde, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması için çalışır,
f. Çevrenin korunması, atıkların geri kazanımı, değerlendirilmesi ve sağlıklı olarak bertaraf edilmesi için çalışmalar yapar, üyeleri için ortak proje geliştirir ve uygular, arıtma ve bertaraf tesislerini işletir.

BİRLİĞİN HAK, YETKİ VE İMTİYAZLARI :

MADDE 7 – Birlik tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olup, görev ve hizmet alanlarında, belediyelerin hak, yetki ve imtiyazlarına sahiptir. Birlik üyelerine eğitim hizmeti sunmak amacı ile, eğitim merkezleri, yerel yönetim akademisi açabilir.

BİRLİĞE ÜYELİK:

MADDE 8- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen Belediyelerin kendi meclislerinde Birlik Tüzüğünü kabul ederek alacakları katılma kararının, Birlik Meclisi tarafından  kabulü ile Birliğe üye olurlar.

BİRLİK ÜYELERİNİN HAK, YETKİ VE SORUMLULUKLARI :

MADDE 9 – Birliğin üyesi olan belediyelerin, Birliğin hizmetlerinden yararlanma, Birlik yönetimine katılma, Birlik organlarında temsil edilme hak ve yetkileri; Birlik giderlerine katılma paylarını ödeme sorumlulukları vardır.Birlik adına her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur. Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye belediyelerin tüzel kişiliğini bağlamaz.

BİRLİK ÜYELİĞİNDEN AYRILMA:

MADDE 10- Birlik üyesi belediyeler, belediye meclislerinin kararı ile birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Ancak ilgili belediye, ayrılma kararı aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde, Birliğe olan borçlarını ödemek zorundadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Birliğin Organlarının Oluşumu Görev ve Yetkileri BİRLİĞİN ORGANLARI:

MADDE 11- Birliğin organları şunlardır;

1 – Birlik Meclisi,

2 – Birlik Encümeni,

3 – Birlik Başkanıdır.

BİRLİK MECLİSİNİN OLUŞUMU  :

MADDE 12- Birlik meclisi, üye belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından veya meclis üyeliğine seçilme şartlarını taşıyan kişiler arasından seçecekleri ikişer üye ile doğal üye Belediye Başkanlarından oluşur. Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir. Üye Belediye Başkanları Birlik Meclisinin doğal üyesidir. Birlik meclis üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçim dönemi ile sınırlıdır.Birlik meclisindeki asıl üyeliklerde boşalma olması halinde, Birlik Başkanı asil üyeliği boşalan belediyenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağrılacak yedek üye kalmadığı takdirde üye belediyenin meclisi, ilk toplantısında yedek üye seçimi yapar. Birlik meclisinin feshedilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar.Belediye Başkanlığı veya meclis üyeliği sona erenlerin birlik meclisi üyeliği de sona erer. Birlik meclisi üyeliği, üyeliğin düşmesini gerektiren bir sebeple sona erenler, bir sonraki dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler.

MECLİS BAŞKANLIK DİVANI

MADDE 13 – Birlik meclisi, mahalli idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren otuz gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülki idare amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile katip üyeleri seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar. Birlik Meclisine Birlik Başkanı, bulunmaması durumunda Meclis Birinci Başkan Vekili, onun da bulunmaması durumunda İkinci Başkan Vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 14- Birlik Meclisi Birliğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri şunlardır:
a)Yatırım planı ve çalışma  programını görüşmek ve kabul etmek.
b) Yıllık Faaliyet Raporunu görüşerek kabul veya reddetmek.
c)  Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
f) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek.
h)Dava konusu olan ve miktarı İKİ BİN Yeni Türk Lirasından ON BİN Yeni Türk Lirasına kadar Birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.
i) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
j)   Birlik Başkanını, Meclis birinci ve ikinci Başkan vekilleri ile katip üyeleri, divanını, Birlik Encümen üyelerini ve Meclis İhtisas Komisyonu ve Denetim Komisyonu Üyelerini seçmek.
k) Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
l)Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.
m)Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
n) Birlik Başkanıyla Birlik Encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

MECLİS TOPLANTI VE KARAR NİSABI :

MADDE 15– Birlik meclisi her yıl Nisan ve Ekim aylarında, olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Yılın ilk toplantısı dönem başı toplantısıdır. Meclis, üye tam sayısının en az 1/3 ‘ünün katılımı ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı 3 gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Birlik Meclis üyeleri, kendi belediye meclislerinden seçilmiş diğer üyelere vekalet verebilirler. Tüzük değişikliğine ve Birliğin feshine karar verilmesi konuları ile sınırlı olmak üzere, birlik meclis üyeleri oylarını yazılı olarak, belediyelerinden Birlik Meclis Başkanlığına göndermek suretiyle kullanabilirler.Birlik Başkanı, üye Belediye Meclislerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine Birlik Meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulur. Olağanüstü toplantılarda, çağrıyı gerektiren konuların dışında bir konu görüşülemez.Birlik meclisinde plan ve bütçe komisyonunun dışında birliğin faaliyet konularında olmak üzere ihtisas komisyonları kurulabilir. İhtisas komisyonları meclis üyeleri arasından birlik meclisinin kararıyla kurulur ve komisyon üye sayısı beşi geçemez. Komisyon üyelerinin her birinin farklı üye belediye temsilcileri arasından seçilmesi esastır.

MECLİS KARARLARININ KESİNLEŞMESİ :

MADDE 16- Birlik meclisinin kararları, Birlik Başkanınca,  birliğin merkezinin bulunduğu yerin mülki amirine gönderilmesi üzerine kesinleşir ve yürülüğe girer. Birlik meclisinin toplantıları, kararları, çalışma esas ve usulleri, bilgi edinme ve denetim yolları, feshi, meclis üyeliğinin sona ermesi, ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi ile meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkında bu Kanunda ve Birlik Ana Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Belediye Kanununun Belediye Meclislerine ilişkin hükümleri uygulanır.

TÜZÜK VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİN KESİNLEŞMESİ:

MADDE 17 – Birlik Tüzüğü ve Tüzük değişikliği, birlik meclisinin salt çoğunlukla yapacağı toplantıda, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kararı ve  Valilik Makamının onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

BİRLİK ENCÜMENİNİN OLUŞUMU:

MADDE 18- Birlik encümeni,  meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 4  (dört) üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Encümen üyeleri farklı Mahalli İdare Birimleri arasından seçilir.  Görev süresi dolan encümen üyeleri yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan encümen üyeliğinin her hangi bir nedenle boşalması halinde, yerine yedek üye çağırılır.

Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendireceği birlik müdürü veya görevlendireceği encümen üyelerinin birisi  tarafından yürütülür. Birlik encümeni, en geç ayda bir kez toplanır.Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni, dönem başına kadar görev yapar. Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin birlik encümen üyeliği de sona erer.Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve birlik encümenine ait görevler, birlik merkezinin bulunduğu yer mülki idare amirince kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür.

ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 19- Birlik Encümeni Birliğin karar ve yönetim organı olup, Birlik Ana Tüzüğü ve Birlik Meclisi kararları doğrultusunda, uygulamaya dönük kararlar alır, yıllık çalışma programı ve Birlik bütçesini uygular. Birlik encümeninin diğer görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yatırım Planı ve Çalışma Programı ile Bütçe ve Kesin Hesabı inceleyip Birlik Meclisine sunmak.
b) Yıllık Faaliyet Raporunu görüşerek kabul veya reddetmek
c) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
d) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
e) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
f) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
g) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
h) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak. Birlik Encümenleri, kendi görev alanlarında, Belediye Encümenlerinin hak ve yetkilerine sahiptir.

BİRLİK ENCÜMENİ TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI :

MADDE 20- Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümenin gündemi Başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri, toplantı öncesi ve sırasında Başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.Birlik Encümeninin toplantıları, kararları ile çalışma esas ve usulleri hakkında bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Belediye Kanununun belediye encümenine ilişkin hükümleri uygulanır.

BİRLİK BAŞKANININ SEÇİLMESİ, HAK VE YETKİLERİ :

MADDE 21- Birlik meclisi, mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından sonra yapacağı ilk toplantıda, gizli oyla, belediye başkanları arasından ilk iki yıl için Birlik Başkanını seçer. İlk iki yıllık dönem sonunda seçilecek olan Birlik Başkanı, gelecek mahalli idare genel seçimlerine kadar görev yapar. Birlik Başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik Başkanı yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını, Birlik Encümen üyesi olan Belediye Başkanlarından birisine devredebilir. Bu durumda, Başkan Vekili, encümene de başkanlık eder.Birlik bütçesinin harcama yetkilisi Birlik Başkanıdır. Birlik Başkanı bu yetkisini Birlik Müdürüne devredebilir. Birlik Başkanlığının sona ermesi konusunda, Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

BİRLİK BAŞKANININ GÖREVLERİ :

MADDE 22- Birliğin  üst yöneticisi ve temsilcisi olan Birlik Başkanının görevleri şunlardır:
a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Yatırım planı ve Çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Birlik Meclisine ve Birlik Encümenine başkanlık etmek.
e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni kararlarını uygulamak.
i) Birlik Meclisi ve Birlik Encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
j) Birlik personelini atamak.
k) Birliği denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Kanunlarla Birliğe verilen ve Birlik Meclisi veya Birlik Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Teşkilat ve Personeli

TEŞKİLAT :

MADDE 23- Birlik teşkilatı, Birlik Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Birimi ile, Birlik Meclisince kararlaştırılacak diğer birimlerden oluşur.

BİRLİK PERSONELİ :

MADDE 24 Birlik Müdürünü, birim amirlerini ve diğer personeli Birlik Başkanı atar.  Ancak Birlik Müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.Birlikler, hizmet ihtiyaçlarına göre tam gün veya yarı zamanlı sözleşmeli veya işçi personel çalıştırabilir. Personeli atamaya veya sözleşme ile çalıştırmaya Birlik Başkanı yetkilidir. Sözleşmeli personele Başkanın onayı ile imza yetkisi verilebilir.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, Belediye Kanununda belirtilen esas ve usullere göre birlik kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü mali ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere, Birlik Encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir.Birliklerde, teşkilat ve personel istihdamı konularında bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Belediye Kanunu ile Belediye Kanununa aykırı olmamak kaydıyla Birlik Tüzüğü hükümleri uygulanır.

BİRLİK MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ :

MADDE 25- Birliğe ait hizmetleri Başkan adına, onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar. Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Programı ve Faaliyet Raporu

Çalışma programı

Madde 26- Birlik Başkanı, ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık programı hazırlayıp Birlik meclisine sunar. Çalışma programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve Birlik meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Faaliyet raporu

Madde 27- Birlik Başkanı, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen biçimde; çalışma programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Birlik borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile Birlik ortaklıklarına ilişkin faaliyet ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu dönem başı toplantısında Birlik başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler ve Denetim

BİRLİK BÜTÇE VE KESİN HESABI :

MADDE 28- Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösterir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Birlik Başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü,  bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. Birlik Meclisi, birlik bütçesini Ekim ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine kadar hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

BİRLİK BÜTÇESİNİN KESİNLEŞMESİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ: MADDE  29 : Birliklerin bir önceki yılın kesin hesabı Birlik Saymanlığınca çıkarılarak, Birlik Başkanlığınca Birlik Meclisine sunulur. Birlik Meclisince kabul edilen kesin hesaplar Sayıştay’a gönderilir. Birlik Meclisince kesin hesapların reddedilmesi halinde, belediyelerde uygulanan usullere göre işlem yapılır. Başkanlıkça hazırlanan ve Birlik Encümenince uygun görülen o yılın bütçe taslağı, Birlik Meclisince kabul edilerek kesinleşir. Bütçenin bir kopyası bilgi için, Birlik Merkezinin bulunduğu İl Valiliğine göndermekle yürürlüğe girer.

BİRLİĞİN GELİRLERİ:

Madde 30- Birliğin gelirleri şunlardır:

a) Birlik üyelerinin ödeyecekleri katılma payları,
b) Birlik tarafından verilen hizmet karşılığı alınan hizmet karşılıkları,
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,
d) Yerel Yönetimlere ayrılan fonlardan Birliklere tahsis edilen gelirler,
e) Birliklere proje karşılığı ödenen karşılıklar,
f) Ulusal ve uluslararası fonlardan yapılan karşılıksız yardımlar ve bağışlar,
g) Birliğin hizmetleri, özellikle eğitim ve yayın hizmetleri karşılığında elde ettikleri gelirler,
h) Birliğin ortaklık ve işletmelerinden elde ettikleri gelirler,
i) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,
j) Faiz ve kira gelirleri,
k) Bağışlar ve çeşitli gelirler.

BİRLİĞİN GİDERLERİ:
Madde 31- Birliğin giderleri şunlardır:
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
f) Dava takip ve icra giderleri.
g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
h) Telif ücretleri, ders, kurs, seminer, konferans ücretleri, yayın giderleri,
i) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
j) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurulmuş ve kurulacak olan Birliklere veya benzer amaçlı yerel yönetim kuruluşlarına ödenecek katılma payları,
k) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
l) Diğer giderler.

ÜYELERİN BİRLİĞİN FAALİYET GİDERLERİNE KATILIM PAYLARI:

Madde 32- Üye mahalli idarelerin birliğe ödemeleri gereken katılma payları (üyelik aidatı), bu idarelerin en son kesinleşmiş gelir bütçeleri esas alınarak, gelirleri toplamının %0.2 (binde iki ) oranında koyacakları katılım paylarını Birlik hesabına yatırırlar. Birlik üyelik aidat tutarında alt sınır 500 YTL ’dır. Üyelik aidat tutarları 500 YTL’nin altında olan Belediyeler alt sınır rakamını üyelik aidatı olarak Birlik hesabına  yatırırlar.

BİRLİK ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 33- Birliğe karşı mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen üye belediyelerin ödemeleri gerekli miktar, birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek alacaklı birliğe ödenir

BİRLİĞİN ÜST YÖNETİCİSİ VE HARCAMA YETKİLİSİ

Madde 34- Birliğin üst yöneticisi ve harcama yetkilisi Birlik Başkanıdır. Başkan bu yetkisini Birlik Müdürüne devredebilir.

BİRLİĞİN ALIM, SATIM, İHALE VE HESAP İŞLERİ:

Madde 35- Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.Birliğin 3. kişilere yapacağı ödemeler çekle yapılır. Birlik tarafından düzenlenen çekle ödenir.  Birlik Başkanı ve Muhasebe yetkilisinin imzası bulunur.

BİRLİĞİN TUTACAĞI DEFTERLER:

Madde 36- Birlikler, “Belediyeler, Bağlı İdare ve Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”nde, Birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

ÜYE MAHALLİ İDARELERİN VE VATANDAŞLARIN BİRLİK HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI :

Madde 37- Üye belediyeler ve üye belediyelerin beldelerinde yaşayan yurttaşlar, Birlik hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak yararlanır, bilgi edinebilirler, Birlik faaliyetlerine kamu hukuku ilkeleri çerçevesinde katılır, katkıda bulunurlar. Birlik tarafından üye belediyelere yönelik olarak yürütülen planlama ve projelendirme çalışmalarına yurttaşların ve sivil toplum kuruluşlarının katkı ve katılımı sağlanır. Birlik, amaçları doğrultusunda, demokratik, katılımcı ve şeffaf yerel yönetim anlayışının gelişmesi ve yerleşmesi için sürekli çaba gösterir, bu konuda halkı bilgilendirici çalışmalar yapar.

YÖNETMELİK YAPILMASI :

Madde 38- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, ayrıntılı olarak, Birlik Meclisince kabul edilecek Yönetmelik veya bu yönetmeliklere göre Birlik Başkanlığınca çıkarılacak Yönerge’lerle düzenlenebilir.

TÜZÜK VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİN KESİNLEŞMESİ :

Madde 39- Birlik Tüzüğü ve Tüzük değişikliği, Birlik meclisinin salt çoğunlukla yapacağı toplantıda, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kararı ve Valilik Makamı’nın onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

BİRLİĞİN TASFİYESİ:

Madde 40- Birlik, Birlik meclisinin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir. Birliğin tasfiyesi, Birlik Merkezinin bulunduğu Valilik tarafından görevlendirilen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üyelerin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise, nüfusları oranında dağıtılır.

UYGULANACAK  HÜKÜMLER :

Madde 41- Birliklerde çalışma programı, yetki devri, birlik ile birlik başkanının ihtilaflı olması, birlik organlarının veya bunların üyelerinin görevden uzaklaştırılması, denetim, yıllık faaliyet raporu, bütçe ve diğer mali konular, tahvil ihracı hariç borçlanma, bütçe içi işletme tesisi, borç ve alacakların mahsubu, yurt dışı ilişkileri, diğer kuruluşlarla ilişkiler, yazışma ve yeniden değerleme oranının birliklerde uygulanması konularında, 5355 sayılı Kanunda ve bu Tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda – Birlik Tüzüğü ile birliğe devredilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere- Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK :

Madde 42 – Birlik Tüzüğü Birlik Meclisinin kabulü ve Valilik Makamının onayı ile yürürlüğe girer. Yürürlüğe giren Birlik Tüzüğü, üyelerin bilgisine sunulur.

YÜRÜTME :

Madde 43- Bu tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.