5 Kamu personelini ilgilendiren ve yasal zorunluluk taşıyan uygulamaların işleyiş sürecinin daha iyi anlaşılması, hatalı uygulamalara bağlı olarak doğabilecek yasal sıkıntıların önlenmesi ve personel motivasyonunu etkileyebilecek sıkıntılara düşmeden, hizmetlerin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi amacı ile 18-19 Ekim 2007 tarihlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’dan Belediyelerinin katıldığı 2 günlük Hizmet İçi Eğitim semineri düzenlemiştir.

Birliğimizin 2 gün süren Hizmet içi Eğitim Seminerinde;

• Personel Mevzuatı çerçevesinde;
Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri’nde istihdam edilen personel biçimleri tanımlanmış ve Personel çalıştırılmasına Norm Kadro Yönetmeliği ile getirilen yeni düzenlemelere değinilmiştir.

• Zabıta Yönetmeliği ile ilgili ; Zabıta Personelinin Görev alanları, Mevzuat ile
Zabıta Personeline verilen Yetkiler ve Sorumluluklar, ayrıntıları ile açıklanarak, Zabıta Personeli alımında belirlenen genel ve özel şartların yanı sıra, personelin atanmasında yönetmeliğin belirlediği hükümler, Görevde Yükselme Esasları; Şartları, Eğitimi, Şekli ve süresi ile eğitim konuları, Belediye zabıta personelinin özlük hakları ve yerine getirmekle yükümlü olduğu hususlar anlatılarak, Zabıta Personelinin görevlerini yerine getirirken uyması gereken Kanun, Yönetmelik ve Genelgelere değinilmiştir.

• İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına
Dair Yönetmelik ile getirilen yeni düzenlemeler, Yönetmeğin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar dinlenmiş ve çözüm yolları anlatılmıştır.

• Kabahatler Kanunu Kanunun Belediyeleri özellikle Zabıta Personelini
ilgilendiren hükümleri,Uygulamada karşılaşılabilecek sorunlara değinilerek çözümleri anlatılmış ve katılımcılardan gelen sorular cevaplandırılarak,

• Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili;

Belediyelere ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı, kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devrine ilişkin esas ve usulleri, yönetim hesabının verilmesi, Yönetmeliğin uygulanmasında ifade edilen tanımlar, taşınır işlemlerindeki görevliler ve sorumlulukları, belge düzeni, taşınırlarda kayıt ve işlem süreci, taşınır kesin hesabının çıkarılması ve Sayıştay’a gönderilmesi aşamasına kadar yapılması gereken işlemler ve Uygulamada karşılaşılan sorunlar konusunda açıklamalar yapılmış, dikkat edilecek hususlar örneklerle açıklanmış, katılımcılardan gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Düzenlediğimiz bu seminerde; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü, Sayıştay 1. Daire Üyesi Sn. Abdurrahman ACAR Belediyelerde çalışan Zabıta Personelinin çalışma düzenine değişiklikler getiren Zabıta Yönetmeliğinin ve buna bağlı kanunların ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin uygulama başlangıcından itibaren, yetkili ve görevli personel tarafından doğru olarak öğrenilmesi için Seminer katılımcılarımızı aydınlatarak uygulama sürecinde karşılaşılacak problemlerin çözümüne yardımcı olmuştur.

[nggallery id=14]